หลักสูตรการเรียน

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 

          เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับ อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3
          ► การจัดการศึกษา ในระดับอนุบาลจัดระบบการศึกษาโดยมีแผนการเรียนให้เด็กๆสามารถเลือกเรียน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมทั่วไป และโปรแกรม IEP ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
               ⇒ 
โปรแกรมทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง ยังสอดแทรกการเรียนการสอนทางวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิต อังกฤษ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน และการเขียน โดยมีการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่มีคุณภาพเตรียมความพร้อมในระดับชั้นต่อไป

               ⇒ โปรแกรม IEP จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาโดยตรง เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้น และครูชาวต่างชาติ คอยดูแลเด็กๆ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ

          ► กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก คือ กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนาฎศิลป์ กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติของนักเรียนมีดังนี้

 • มีอายุแต่ละชั้น ดังนี้ 

• เตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558)
• อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม (เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
• อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม (เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
• อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม (เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)

 • นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
 • มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
 • ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว

2. ระดับประถมศึกษา

          ระดับปรถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้ 

 • นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
 • มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
 • ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาประถมวัย
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และคิดคล่อง

 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน คือ

 • แผนการเรียนทั่วไป
 • แผนการเรียนวิทย์- คณิต
 • แผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติเรียบร้อย - มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร
 • เฉพาะแผนการเรียน วิทย์- คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
 • แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

ในแต่ละแผนการเรียน ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ) 

 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

คุณสมบัติทั่วไปของทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนมี ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร
(6 โหวต)
อ่าน 5060 เวลา

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้

« กลยุทธ์จัดการศึกษา

DR Download

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 
31 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 076224248  Email : info@dr.ac.th

Weather

28°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 70%

Wind: 28.97 km/h

 • 22 Oct 2017

  29°C 26°C

 • 23 Oct 2017

  29°C 25°C