กลยุทธ์จัดการศึกษา

               โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสักนักงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไว้ดังนี้

กลยุทธ์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

               1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
               2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
                4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
                5. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
                7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                8. ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
                9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
               10. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
               11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสิรมให้นักเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
               12. สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
               13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
               14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
               15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ระดับก่อนประถมศึกษา

                1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย
 
               2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมย์ และจิตใจสมวัย
 
               3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
 
               4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
 
               5. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทางการศึกษาขั้นต่อไป
 
               6. พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
               7. ส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา
 
               8. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
 
               9. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
               10. พัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
               11. พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
               12. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

(0 โหวต)
อ่าน 1114 เวลา

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้

« เป้าหมายการศึกษา หลักสูตรการเรียน »

DR Download

Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 
31 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 076224248  Email : info@dr.ac.th

Weather

28°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 70%

Wind: 28.97 km/h

  • 22 Oct 2017

    29°C 26°C

  • 23 Oct 2017

    29°C 25°C