ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัวในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. (หากไม่มามอบตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) โดยให้นักเรียนที่จะมอบตัวทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารธนชาติ พร้อมนำสำเนาการชำระเงินมายื่นในวันมอบตัว พร้อมทั้งใบสมัคร (ใบสมัครซื้อได้ที่ห้องธุรการ) และเตรียมเอกสารการสมัครเรียนมาให้ครบตามที่กำหนดดังนี้

  1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  6. ใบมอบตัว และใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด
  7. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล นักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  8. ใบสัญญา (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
  9. สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารธนชาติ (Bill Payment)