ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

         26 พ.ย. 2562 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันฟื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย อาหารไทย วิถีชีวิตความเป็นไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าถึงวัฒนธรรมไทย และมีการประกวดชุดการแต่งกายท้องถิ่นภูเก็ต ชุดบ้าบ๋า ย่าหยา ชุดอาชีพ ในระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรุ่นหลังได้รู้จักและส่งเสริมการแต่งกายแบบท้องถิ่น" ดูภาพทั้งหมด »»