หลักฐานการสมัครเรียน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร (ติดต่อซื้อที่ห้องธุรการ) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล นักเรียน/บิดา/มารดา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองจากสถานศึกาษาเดิม (ยกเว้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล1) จำนวน 1 ฉบับ