ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

 

        นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ให้ทำการซื้อใบสมัครและมอบตัวระหว่างวันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. (หากไม่มามอบตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) โดยนักเรียนที่จะมอบตัวทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารทีเอ็มบิธนชาติ และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง LINE @dowroong (สลิปการโอนเงินให้ระบุ ชื่อ สกุล และชั้นเรียนของนักเรียนด้วย) และ เตรียมเอกสารการมอบตัวมาให้ครบตามที่กำหนดดังนี้

  1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  6. ใบมอบตัว และใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด
  7. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล นักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  8. ใบสัญญา (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
  9. สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารธนชาติ (Bill Payment)

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong