เลือกตั้งสภานักเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน

        ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยมีทั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งสริมความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาขอขอบพระคุณ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (กกต.ภูเก็ต) ที่อำนวยความสะดวกสำหรับเครื่องที่ใช้ในการเลือกตั้งครังนี้ ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong