จำนวนครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกาษา 2560