ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน

          มนุมย์มีความต้องการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งทางด้านความรู้ คุณธรรมจริยะรรม และความเป็นอยู่ในสังคมรอบข้าง เพราะฉะนั้นในการให้การศึกษาอบรมจึงควรเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จึงสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกาาของโรงเรียนดาวรุ่งว่า

"พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมพร้อมมูล เกื้อกูลชุมชน"

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          คุณธรรม จรยธรรมเด่น วิชาการได้มาตรฐาน มีทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะชีวิตในบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตา

พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีเอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตาและความเสียสละ
2. จัดการศึกาาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ กระทรวง เขตพื้นที่การศึกาา และโรงเรียน
3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ดต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ครู นักเรียน เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

ผู้ชม
330
เนื้อหา
140
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
297923

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong

Weather

23°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 20.92 km/h

  • 04 Jan 2019

    25°C 22°C

  • 05 Jan 2019

    25°C 23°C