ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

          โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาบริหารงานโดย บาทหลวงภาคภูมิ วรพรทัศนา และได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย 1 แผนก ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ การเงิน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายบุคลากร และแผนกอนุบาล โดยประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายงานดังนี้


ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ


ผู้อำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริการ

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร


หัวหน้าแผนกอนุบาล

 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกาษา 2565

 

 

ด้านนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกาษา 2565

 

 

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong