หลักฐานการสมัครเรียน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ประกอบด้วย

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน,ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากสถานศึกาษาเดิม (ยกเว้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล1) จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ให้แนบเอกสารของผู้ปกครองเพิ่มด้วย จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบสมัครจากการสมัครออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ขั้นตอนการสมัครเรียน Online

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ (สมัคร สอบ และสัมภาษณ์)

               1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านทาง https://bit.ly/3c45bbL (ก่อนกรอกใบสมัครดูแผนการเรียนและคุณสมบัติผู้สมัครขแต่ละแผนได้ที่ คลิกดูแผนการเรียน)

               2. แจ้งความจำนงเพื่อทำแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ผ่านทาง https://forms.gle/TD41f6iqbYknczui7 และรอรับอีเมล์ตอบกลับ (ภายใน 12 ชั่วโมง) ดังนั้นควรระบุวันที่ต้องการทำข้อสอบถัดจากวันที่แจ้งความจำนง (หากไม่พบอีเมล์ตอบกลับ รบกวนดูในกล่องจดหมายขยะ)

               3. ตรวจเช็คอีเมล์ของท่าน ที่ท่านได้แจ้งจำนงเพื่อทำแบบทดสอบ ในอีเมล์จะมีลิงค์ให้ทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยข้อสอบจะมีการจับเวลาในการทำ หากหมดเวลาและยังไม่ส่งข้อสอบ ถือว่าไม่ได้ทำข้อสอบ และจะทำข้อสอบดังกล่าวไม่ได้อีก

               4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จสิ้น หากสอบผ่าน จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้ง และทำการสัมภาษณ์

                5. หากผ่านการสัมภาษณ์ ให้ดาวโหลดแบบฟอร์มใบมอบตัว ผ่านทาง https://bit.ly/2y15mFY เพื่อกรอกรายละเอียด และเตรียมเอกสารการมอบตัวให้พร้อม (พร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษา)

               6. สามารถติดต่อขอมอบตัวในวันที่ท่านสะดวกมาติดต่อโรงเรียน ภายในวันที่ 1 พ.ค. – 15 พ.ค. 2563

               7. สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง Line ID : @dowroong

               หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครในระดับ ม.1 และ ม.4 เท่านั้นที่สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้ ในส่วนระดับอื่นๆ สามารถสมัครออนไลน์ได้เท่านั้น ไม่สามารถทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งต้องมาสอบวัดความรู้ที่โรงเรียน ในวันที่ท่านสะดวก (โรงเรียนเปิดทำการตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป)

 

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong