ระดับที่เปิดสอน

          โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีแผนการเรียนให้เลือกที่หลากหลาย โดยนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล

          เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับ อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3
          ► การจัดการศึกษา ในระดับอนุบาลจัดระบบการศึกษาโดยมีแผนการเรียนให้เด็กๆสามารถเลือกเรียน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมทั่วไป และโปรแกรม IEP ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
              ⇒ โปรแกรมทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง ยังสอดแทรกการเรียนการสอนทางวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิต อังกฤษ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน และการเขียน โดยมีการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่มีคุณภาพเตรียมความพร้อมในระดับชั้นต่อไป
              ⇒ โปรแกรม IEP จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาโดยตรง เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้น และครูชาวต่างชาติ คอยดูแลเด็กๆ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ
          ► กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก คือ กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนาฎศิลป์ กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

          คุณสมบัติของนักเรียนมีดังนี้

• มีอายุแต่ละชั้น ดังนี้

» เตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)
» อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
» อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
» อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

• นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
• มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
• ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว

2. ระดับประถมศึกษา ระดับปรถมศึกษา

          เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

          คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้

• นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
• มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
• ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาประถมวัย
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และคิดคล่อง

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน คือ

• แผนการเรียนทั่วไป
• แผนการเรียนวิทย์- คณิต
• แผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

          คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้

• สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
• มีความประพฤติเรียบร้อย - มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร
• เฉพาะแผนการเรียน วิทย์- คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน ได้แก่

• แผนการเรียนวิทย์-คณิต
• แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
• แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

ในแต่ละแผนการเรียน ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

คุณสมบัติทั่วไปของทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนมี ดังนี้

• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
• มีความประพฤติเรียบร้อย
• มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร

กลยุทธ์จัดการศึกษา

          โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสักนักงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไว้ดังนี้

กลยุทธ์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
          4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
          5. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
          7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          8. ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
          9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
          10. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
          11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสิรมให้นักเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
          12. สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
          13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
          15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ระดับก่อนประถมศึกษา
          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย
          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมย์ และจิตใจสมวัย
          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
          4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
          5. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทางการศึกษาขั้นต่อไป
          6. พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          7. ส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา
          8. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
          9. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
          10. พัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
          11. พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
          12. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน

          มนุมย์มีความต้องการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งทางด้านความรู้ คุณธรรมจริยะรรม และความเป็นอยู่ในสังคมรอบข้าง เพราะฉะนั้นในการให้การศึกษาอบรมจึงควรเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จึงสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกาาของโรงเรียนดาวรุ่งว่า

"พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมพร้อมมูล เกื้อกูลชุมชน"

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          คุณธรรม จรยธรรมเด่น วิชาการได้มาตรฐาน มีทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะชีวิตในบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตา

พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีเอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตาและความเสียสละ
2. จัดการศึกาาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ กระทรวง เขตพื้นที่การศึกาา และโรงเรียน
3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ดต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ครู นักเรียน เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายการศึกษา

ด้านนนักเรียน

          มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักในคุณค่าและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ด้านครู

          มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สือเทคโนโลยีพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน

ด้านโรงเรียน

          ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้คณะกรรการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ส่งเสริมให้สถานศึกาาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีพระเยซูเจ้าเป็นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจ และเคารพต่อพระนางมารีย์ (มารดาองค์พระเยซู) และเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักรคาทอลิก มีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า (Stigmatine) ได้รับมอบอำนาจจากพระสังฆราชให้ดูแลโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักศาสนาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงคุณค่าพระวรสาร อาศัยรูปแบบชีวิตของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ผู้ก่อตั้งคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า และช่วยเหลือผู้คนในด้านชีวิตฝ่ายกายและฝ่ายจิต

          นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ดำเนินชีวิตในการที่จะสั่งสอน แนะนำ และให้ทุกคนรู้ว่าจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต คือ การเป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า มีความเชื่อศรัทธา ด้วยความรักและเมตตา อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่โอบอ้อมอารี เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ เปี่ยมด้วยความรัก เมตตา และอ่อนโยนดุจดังบิดาที่มีต่อบุตร ไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่บุคคลทั่วไป จนถึง ผู้ที่ยากไร้ ให้มีโอกาสได้รับการอบรมทางการศึกษา จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เลี้ยงชีพ และช่วยเหลือสังคม

          เพื่อให้ปณิธานที่แน่วแน่ของท่านนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ได้กระจายออกสู่สังคมในวงกว้าง ทางคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า จึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่ง เพื่อถ่ายทอดปณิธานที่แน่วแน่นี้ ได้หลอมทุกอุดมการณ์ ทุกความมุ่งมั่น อยู่ในรูปแบบการศึกษาที่ปลูกฝังให้นักเรียนมี จิตตารมณ์ตามแบบนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ และคุณค่าแห่งพระวรสาร เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยทางคณะบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมี ฯพณฯ สังฆราช เปโตร คาเร็ตโต ประมุขมิสซัง ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เพื่ออบรมสั่งสอนให้ความรู้และการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนลูกหลานของจังหวัดภูเก็ตและเขตใกล้เคียง เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิกแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ทุกคนในสถาบันนี้ได้ทำหน้าที่ของตนด้วยความเชื่อมั่นและความรักในพันธกิจสำคัญในการอบรมเยาวชนให้มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตามแบบการจัดการศึกษาคาทอลิกอย่างเป็นรูปธรรม และจากความเป็นมาในเบื้องต้น จึงประมวลเอกลักษณ์ของโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้ดังนี้

          1. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิกในสังกัด คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

          2. ยึดหลักตามแนววิถีชีวิตของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ได้แก่

               2.1 การสร้างบรรยากาศการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก ตามจิตตารมณ์นักบัญกัสปาร์ แบร์โทนี่ และคุณค่าพระวรสาร

               2.2 ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               2.3 มีความรัก ความเมตตา อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

               2.4 การเป็นผู้นำและเป็นนักปกครองที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรม จริยธรรม

          3. จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกคุณค่าพระวรสาร

          4. ปลูกฝังมารยาทที่ดีงาม ตามวัฒนธรรมและขนบรธรมเนียมประเพณี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

          5. อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างเป็นมิตร และได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก

          จากปณิธานและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินชีวิตของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ และนักบุญในคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาจึงได้กำหนดเป็นลักษณะสำหรับนักเรียนหรืออัตลักษณ์ที่ต้องการให้นักเรียนเป็น หลังจากได้ผ่านการถ่ายทอดและผ่านกระบวนการเรียนรู้จากโรงเรียน ได้แก่ “รัก เมตตา ซื่อตรง รับใช้ พอเพียง” ดังนั้นเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว “พวกเราทุกคน” ซึ่งหมายถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันแสวงหาโดยให้ความเคารพในตัวตนของแต่ละคน เคารพความคิดเห็นของทุกคน นำมาแบ่งปันเรียนรู้แก่กันและกัน บนพื้นฐานของความแตกต่างทางภูมิหลังและประวัติศาสตร์ในกรอบของการศึกษาทางวิชาการ และตระหนักดีว่า ความรู้มิได้มาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากประสบการณ์ตรงด้วย ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น “ดาวรุ่งปันรัก” เพื่อให้นักเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากบุคคลภายนอก องค์กร และจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้ภายนอกได้รู้ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กันและกัน มีทั้งการให้และการรับด้วยท่าทีแห่งความเคารพและจากข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายที่ผ่านการแสวงหา โรงเรียนได้วิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนานักเรียน และบุคลากร โดย มีแผนปฏิบัติการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการกำกับติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อทำซ้ำ ๆ พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ตัวนักเรียน นั่นหมายความว่าตัวนักเรียนมีคุณลักษณะที่คาดหวังคือ รัก เมตตา ซื่อตรง รับใช้ พอเพียง หรือเกิดเป็น อัตลักษณ์ของนักเรียนดาวรุ่งวิทยานั่นเอง และจากอัตลักษณ์ที่ก่อเกิดนี้นักเรียนจะเป็นบุคคลที่เป็นคนดีเพื่อพร้อมด้วยความดีงาม มีความความสามารถและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีกิริยามารยาทสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โดยมีคุณลักษณะในความเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีวินัยและรับผิดชอบ ยึดมั่นและศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา ด้วยความรัก รู้จักให้อภัย ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น มีความกตัญญูกตเวที มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนกำหนดให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาตามคุณค่าพระวรสาร (Gosple Value)

“รัก เมตตา ซื่อตรง รับใช้ พอเพียง”

          จากอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ที่พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ก่อเกิดเป็น อัตลักษณ์ของนักเรียนดาวรุ่งวิทยาที่โดดเด่น โดยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนและบุคลากรมีลักษณะ ดังนี้

          1. ความรัก (love) พระเยซูสอนให้มีความรักแท้ ความรักที่สูงส่งกว่าความรักใคร่ ความรักไม่เห็นแก่ตัว ไม่หวังสิ่งตอบแทน ความรักที่มอบแก่ทุกคน ความรักที่เอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตน จนกระทั่งสามารถรักแม้แต่คนที่เป็นอริกับเรา (มธ 5:43-45) หลักปฏิบัติพื้นฐานของการแสดงความรักคือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา” (มธ 22:39) หลักปฏิบัติขั้นสูงของการแสดงความรักคือ “รักกันและกันเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา” (ยน 15:12) ความรักเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุด เป็นจุดมุ่งหมายของคุณค่าพระวรสารอื่นๆ ทั้งหมด

          2. เมตตา (compassion) พระเยซูเจริญชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความเมตตา พระองค์เมตตาต่อทุกคน คนเจ็บป่วย (มธ 20:34) คนตกทุกข์ได้ยาก (ลก 7:13) และคนด้อยโอกาส (มธ 9:36) พระองค์ร่วมทุกข์กับคนที่มีความทุกข์ เข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น (ยน .๑๑:๓๓) พระองค์สอนเราให้รู้จักพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาผู้เมตตา (ลก 15:20) และสอนให้เราเป็นผู้เมตตาเหมือนพระบิดาทรงเป็น ผู้เมตตา (ลก 6:36) พระองค์เล่านิทานเปรียบเทียบที่น่าฟังเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจเมตตา (ลก 10:33)

          3. ความซื่อตรง (honesty) พระเยซูคาดหวังให้เราเป็น “มนุษย์ใหม่” (ยน 1:13) มนุษย์ที่ซื่อตรง (มธ 5:37) ชอบธรรม (ยน 1:47) ประพฤติชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า (ลก 16:15) ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ไม่หน้าซื่อใจคด (มธ 23:13-15) ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น (มธ 15:8; 23:13-15) ผู้ซื่อตรงต้องเริ่มจากการซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย (ลก 16:30) ผู้ซื่อตรงจะเกิดผลมากมาย (ลก 8:15)

          4. การรับใช้ (service) พระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อมารับใช้ มิใช่มาเพื่อได้รับการรับใช้ พระองค์สอนสานุศิษย์ว่าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้ายังรับใช้พวกเขา (ยน 13:14) ดังนั้นพวกเขาต้องรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกัน ผู้ใหญ่กว่าจะต้องรับใช้ผู้น้อยกว่า (ลก 22:26)

          5. ความเรียบง่าย / ความพอเพียง (simplicity/sufficiency) พระเยซูเจริญชีวิตที่เรียบง่าย คลุกคลีกับประชาชนคนสามัญ ทุกคนเข้าหาพระองค์ได้แม้แต่เด็กๆ (ลก 18:16) พระองค์สอนเรามิให้กังวลใจในเครื่องแต่งกาย ในอาหารการกิน เพราะพระเจ้าดูแลชีวิตของเราทุกคน (ลก 12:24-27) (มธ 6:32) สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศยังมีรัง แต่พระองค์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ (มธ 8:20)

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong