หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ประกอบด้วย

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน,ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากสถานศึกาษาเดิม (ยกเว้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล1) จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ให้แนบเอกสารของผู้ปกครองเพิ่มด้วย จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบสมัครจากการสมัครออนไลน์ จำนวน 1 ชุด