วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ Science Lab Room สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสนุก คิด ทดลอง และได้ความรู้จากประสบการณ์ตรง