ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567  เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และทางโรงเรียนได้ถือโอกาสในการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนและแนวทางการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องดำเนินการตลอดช่วงปีการศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมือมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โอกาสนี้ด้วย