โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสักนักงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไว้ดังนี้

กลยุทธ์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
          4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
          5. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
          7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          8. ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
          9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
          10. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
          11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสิรมให้นักเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
          12. สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
          13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
          15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ระดับก่อนประถมศึกษา
          1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย
          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมย์ และจิตใจสมวัย
          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
          4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
          5. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทางการศึกษาขั้นต่อไป
          6. พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          7. ส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา
          8. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
          9. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
          10. พัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
          11. พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
          12. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา