โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีแผนการเรียนให้เลือกที่หลากหลาย โดยนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล

          เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับ อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3
          ► การจัดการศึกษา ในระดับอนุบาลจัดระบบการศึกษาโดยมีแผนการเรียนให้เด็กๆสามารถเลือกเรียน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมทั่วไป และโปรแกรม IEP ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
              ⇒ โปรแกรมทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง ยังสอดแทรกการเรียนการสอนทางวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิต อังกฤษ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน และการเขียน โดยมีการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่มีคุณภาพเตรียมความพร้อมในระดับชั้นต่อไป
              ⇒ โปรแกรม IEP จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาโดยตรง เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้น และครูชาวต่างชาติ คอยดูแลเด็กๆ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ
          ► กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก คือ กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนาฎศิลป์ กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

          คุณสมบัติของนักเรียนมีดังนี้

• มีอายุแต่ละชั้น ดังนี้

» เตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)
» อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
» อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
» อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

• นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
• มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
• ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว

2. ระดับประถมศึกษา ระดับปรถมศึกษา

          เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

          คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้

• นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
• มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย
• ช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องจำเป็นส่วนตัว
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาประถมวัย
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และคิดคล่อง

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน คือ

• แผนการเรียนทั่วไป
• แผนการเรียนวิทย์- คณิต
• แผนการเรียน IEP โดยแผนการเรียน IEP นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง

          คุณสมบัติของนักเรียนมี ดังนี้

• สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
• มีความประพฤติเรียบร้อย - มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร
• เฉพาะแผนการเรียน วิทย์- คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน ได้แก่

• แผนการเรียนวิทย์-คณิต
• แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
• แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

ในแต่ละแผนการเรียน ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

แผนการเรียนจีน-อังกฤษ (ศิลป์ภาษา)

• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2
• ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.2

คุณสมบัติทั่วไปของทุกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนมี ดังนี้

• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
• มีความประพฤติเรียบร้อย
• มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร